Izglītība no 01.04.2022.g.

Valdībā apstiprināti nosacījumi par izglītības procesa organizēšanu no 1.aprīļa:

No šā gada 1.aprīļa izglītības iestādēs vairs nebūs spēkā nosacījums par sejas masku nēsāšanu. Taču, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, atsevišķos gadījumos izglītības iestādes vadītājs būs tiesīgs pieņemt ar skolas dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par sejas masku (t.i. nemedicīnisku (auduma) aizsegu) lietošanu (valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs, augstskolas vai koledžas vadītājs pieņem lēmumu bez saskaņošanas ar dibinātāju). Savukārt testēšanu no 1. aprīļa varētu veikt tikai atsevišķos gadījumos – piemēram, ja parādās Covid-19 saslimšanas simptomi vai ir bijis kontakts ar Covid-19 inficētu personu mājsaimniecībā.

Spēkā paliek nosacījums par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības (tai skaitā interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides programmās) un augstākās izglītības pakāpē nodarbinātajiem;  neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības) un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātajiem; bērnu uzraudzības pakalpojumu un pedagoga privātprakses pakalpojuma sniedzējam. Tāpat sertifikāts nepieciešams pakalpojumu sniedzējiem, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem (tai skaitā ēdināšanas, transporta, uzkopšanas pakalpojumu sniedzējiem); tālmācības izglītības ieguves formā īstenotajās vispārējās izglītības programmās nodarbinātajiem, kuri nonāk saskarē ar izglītojamiem; kā arī koledžas un augstskolas studējošajiem, lai piedalītos studiju programmas praksē vai praktiskās daļas apguvē tematiskajā grupā “Izglītība” un tematiskajā jomā “Veselības aprūpe”, ja augstskola vai koledža ir pieņēmusi pamatotu lēmumu par sertifikāta nepieciešamību.

Izglītības procesā nodarbinātie, kuriem ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju, var turpināt veikt darba pienākumus, un balstvakcinācija nav noteikta kā obligāta. Savukārt izglītības procesā nodarbinātie, kuriem uz 2022.gada 31.martu bijis spēkā esošs pārslimošanas sertifikāts, ir tiesīgi veikt darba pienākumus līdz 2022.gada 30.jūnijam arī pēc pārslimošanas sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Darba devējam ir tiesības izvērtēt katra darbinieka (piemēram, tehniskā darbinieka) darba pienākumus un darba apstākļus, inficēšanās risku un iespējamo risku izglītojamo un nodarbināto veselībai, un noteikt tos darbus, kuru veikšanai ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Mājas karantīna izglītojamiem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem netiek noteikta.

Sportā tiek svītrota prasība par pulcēšanās ierobežojumiem (personu skaitu) gan ārtelpās, gan iekštelpās. Pasākuma organizators var izvēlēties pasākumu organizēt arī epidemioloģiski drošā vidē, tad tiek nodrošināts, ka epidemioloģiski drošā vide ir fiziski norobežota un apmeklētāju plūsma šajā vidē nepārklājas ar pārējo apmeklētāju plūsmu visā pakalpojuma vai pasākuma norises laikā.