Izglītības procesa organizēšana OPII "Ābelite"

Lūdzu pievērsiet uzmanību, ka no 09.12.2021.  iestādē ir mainījies  iekšējais dokuments 

"Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu",

 un kuru    PDF formātā varat ielādēt šeit:

 /upload/files/izgl%C4%ABtibas%20procesa%20nodr_COVID__08_12_21.pdf