Par slimības palīdzības pabalstiem vecākiem

Par slimības palīdzības pabalstiem vecākiem, kam bērns (līdz 10 gadiem) mācās attālināti vai ir slēgts bērnudārzs saistībā ar karantīnu.

 

Galvenie nosacījumi:

  1. Bērns līdz 10 gadiem;
  2. Mācības attālināti vai bērnudārzs slēgts uz karantīnu;
  3. Vecāki nevar strādāt attālināti.

VSAA iesniedzamie dokumenti pabalsta saņemšanai:

  1. Iesniegums;
  2. Darba devēja apliecinājums, ka nevar strādāt attālināti;
  3. Izglītības iestādes izziņa par bērna apmeklētās pirmsskolas izglītības grupas vai iestādes atrašanos karantīnā vai mācību procesa organizēšanu attālināti (VSAA telefoniski teica, ka saistībā ar attālinātajām mācībām izziņu, iespējams, nevajadzēs, jo tas ir noteikts ar likumu, bet droši apgalvot to nevarēja, jo vēl nav oficiāla informācija par šo saņemta – jāseko informācijai VSAA mājas lapā).

Slimības lapa šajos gadījumos izsniegta netiek. Darbinieks vienojas ar darba devēju, kā šī prombūtne tiks noformēta. VSAA telefoniski teica, ka viena no iespējām – bezalgas atvaļinājums, attiecīgi uz darbinieka iesnieguma pamata, pievienojot izziņu no bērnudārza vai skolas, lai ir pamatojums. Attiecībā uz skolu – ja pieņem grozījumus ārējos normatīvajos aktos par mācībām attālināti (1.-4.klasēm), tad darba devējs noteikti var neprasīt izziņu no skolas.

Diemžēl portālā www.latvija.lv  nav atsevišķas iesnieguma veidlapas slimības palīdzības pabalstam (ir tikai slimības pabalstam, kas tiek maksāts pamatojoties uz B lapu), bet VSAA informēja, ka varot sniegt caur www.latvija.lv kā iesniegumu iestādei (es gan uzreiz nevarēju atrast šādu opciju, bet nepieciešamības gadījumā noteikti var zvanīt VSAA, viņi nokonsultēs), pievienojot visus nepieciešamos dokumentus.

Likums “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”

Pārejas noteikumi

48. Laikposmā no 2020. gada 30. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim tiesības uz vienreizēju slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendāra dienām un laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam tiesības uz slimības palīdzības pabalstu ir šādām sociāli apdrošinātām personām:

1) vienam no bērna vecākiem, vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja šī persona nevar strādāt attālināti un aprūpējamais bērns ir vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un ja bērns ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti;

2) personai, kas ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru.

49. Laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam slimības palīdzības pabalstu personai izmaksā par iepriekšējo mēnesi vai noslēgto periodu.

50. Šo pārejas noteikumu 48. punktā minēto slimības palīdzības pabalstu izmaksā 60 procentu apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, ievērojot šā likuma 31. pantā noteikto kārtību. Slimības palīdzības pabalstu neizmaksā, ja šo pārejas noteikumu 48. punktā minētā persona ir nodarbināta vai veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus vai tai ir piešķirts slimības pabalsts, vecāku pabalsts, vecāku pabalsta turpinājums, maternitātes pabalsts, paternitātes pabalsts vai atbalsts dīkstāvē, vai arī slimības palīdzības pabalsts par to pašu bērnu jau piešķirts citai šo pārejas noteikumu 48. punktā minētajai personai, vai arī personai jau piešķirts slimības palīdzības pabalsts par citu bērnu.

51. Lai saņemtu slimības palīdzības pabalstu, persona iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai iesniegumu un darba devēja apliecinājumu, ka persona nevar strādāt attālināti, kā arī:

1) šo pārejas noteikumu 48. punkta 1. apakšpunktā minētā persona — izglītības iestādes izziņu par bērna apmeklētās pirmsskolas izglītības grupas vai iestādes atrašanos karantīnā vai mācību procesa organizēšanu attālināti. Izziņā norāda laika periodu, kurā ir noteikta karantīna vai mācību apguve tiek nodrošināta attālināti;

2) šo pārejas noteikumu 48. punkta 2. apakšpunktā minētā persona — pašvaldības izziņu, ka personai ir piešķirts dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojums, un pašvaldības vai dienas aprūpes centra, vai dienas centra izziņu, ka ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami. Izziņā norāda laika periodu, kurā minētie pakalpojumi nav pieejami.

52. Vienreizējo slimības palīdzības pabalstu pieprasa 10 darba dienu laikā no dienas, kad karantīnas dēļ slēgta pirmsskolas izglītības grupa vai iestāde vai uzsākta mācību procesa organizēšana attālināti, vai no dienas, kad dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi vairs nav pieejami, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. janvārim. Slimības palīdzības pabalstu par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam persona var pieprasīt ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. jūlijam.