Dokumenti

  • OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS OPII "ĀBELĪTE" NOLIKUMS:

         PDF formātā varat ielādēt šeit:   /upload/files/2021NOLIKUMS.pdf

          PDF formātā varat ielādēt šeit:   /upload/files/SN1_2018%20Olaines%20novada%20pasvaldibas%20pirmsskolas%20izglitibas%20nodrosinasanas%20funkcijas%20istenosanas%20kartiba.pdf

  • Olaines PII “Ābelīte” izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

       PDF formātā varat ielādēt šeit:      /upload/files/M%C4%80C%C4%AABU%20SASNIEGUMU%20V%C4%92RT%C4%92%C5%A0ANA%20pareizais_1.pdf

  • ​Iesniegums par izglītojamā uzņemšanu OPII "Ābelīte" 

​       PDF formātā varat ielādet šeit:  /upload/files/Iesniegums%20par%20izgl%C4%ABtojam%C4%81%20uz%C5%86em%C5%A1anu%201.doc 

  • Iesniegums naudas atmaksai par peldbaseina nodarbībām

       PDF formātā varat ielādet šeit:      /upload/files/paraugs%20%C4%93din%C4%81%C5%A1anas%20naudas%20atmaksai%20b%C4%93r.pdf

  • Irsniegums naudas atmaksai par ēdināšanas pakalpojumiem

        PDF formātā varat ielādet šeit:      /upload/files/jaunais%20paraugs%20baseina%20naudas%20atmaksai%282%29.pdf