Ped.med. komisija

Olaines novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Informāciju par komisijas sēžu norises vietu un laiku var iegūt pa tālruni 26364778

 

Kur un kā pieteikt bērnu PMK?

Pieteikt bērnu un saņemt konsultācijas iespējams, sazinoties ar Olaines pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju:

pa tālruni 26364778;

elektroniski - ped.med.komisija@olaine.lv .

 

Kādi dokumenti nepieciešami?

Ierodoties uz PMK sēdi, jāņem līdzi:

  • vecāku iesniegums;
  • bērna dzimšanas apliecība un vecāku vai pilnvarotās personas personību apliecinošs dokuments (jāuzrāda);
  • ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, un atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi;
  • izglītības iestādes sniegtā informācija;
  • izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskie izpētes materiāli, sekmju izraksts/ liecība;
  • izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktie pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā;
  • izglītības iestādes logopēda, speciālā pedagoga atzinumi (kuri sagatavoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes) un psihologa atzinums (kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes);
  • bērnu psihiatra atzinums (kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes);
  • citu speciālistu atzinumi, kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli un attīstības līmeni.  

Kādos gadījumos jāapmeklē pedagoģiski medicīniskā komisija (PMK) ?

1)PMK jāapmeklē tad, ja bērnam ir veselības vai attīstības problēmas, kas ietekmē mācīšanos jeb iekļaušanos izglītības procesā. PMK noteiks bērnam piemērotāko izglītības programmu, Latvijā ir deviņas speciālās izglītības programmas un septiņas no tām pēc sava satura ir vispārizglītojošās programmas.

2)PMK jāapmeklē tad, ja izglītības iestādes speciālisti (vai citi ārsti un speciālisti, kas strādā ar bērnu) informē vecākus par grūtībām saistībā ar izglītības programmas apguvi un/vai rekomendē mainīt izglītības programmu.

3)PMK jāapmeklē tad, ja atzinums par speciālās izglītības apgūšanu ir izsniegts uz noteiktu termiņu. Pēc atzinumā noteiktā termiņa atzinums vairs nav spēkā un tiesības uz valsts apmaksātu speciālo izglītības programmu zūd!

4)PMK jāapmeklē tad, ja speciālisti rekomendē vai vecāki vēlas pāriet no speciālās izglītības programmas uz vispārizglītojošo izglītības programmu.

5) PMK obligāti jāapmeklē pirms skolas gaitu uzsākšanas, ja pirmsskolas izglītības iestādē apgūta speciālā izglītības programma, lai lemtu par pāreju uz vispārizglītojošo programmu vai speciālās izglītības programmas apguvi pamatskolas posmā.

Vai pedagoģiski medicīniskā komisija obligāti visiem jāapmeklē pirms skolas gaitu uzsākšanas?

Ja bērns apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu, un vēlas turpināt mācības vispārizglītojošā izglītības programmā, tad obligāti nepieciešams PMK atzinums.

Ja bērns apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu un vēlas turpināt mācības speciālajā izglītības programmā skolā, tad obligāti nepieciešams PMK atzinums.

Vai jāapmeklē PMK, ja vēlamies vēl vienu gadu iet sagatavošanas grupā?

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 20.pantu:  „Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni līdz 7 gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.” Tātad šajā gadījumā ir nepieciešams ģimenes ārsta vai psihologa atzinums.

Vai apmeklējot PMK visiem obligāti nepieciešams psihiatra atzinums?

Atkarībā no traucējuma veida PMK jāiesniedz speciālistu atzinumi:

Izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

1.       Radioloģiskās (apstiprina radiologs), funkcionālās vai citas objektīvās izmeklēšanas metodes slēdziens, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

2.       Ortopēda, reimatologa, traumatologa vai bērnu ķirurga vai ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

3.       Nepieciešamības gadījumā - bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

4.       Atkārtotas komisijas gadījumā nepieciešams rehabilitācijas procesa dinamikas izvērtējums.

Izglītojamiem ar valodas traucējumiem

1.       Logopēda vai audiologopēda atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

2.       Psihologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

3.       Nepieciešamības gadījumā atkarībā no traucējuma veida - otorinolaringologa un audiologa vai bērnu neirologa vai psihiatra vai ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskolas izglītībā) un  mācīšanās  traucējumiem (pamatizglītībā)

1.       Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

2.       Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida vai smaguma pakāpes) bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem

1.       Bērnu psihiatra vai psihiatra vai bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.

2.       Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

1.       Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.

2.       Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

Tātad: izglītojamajiem ar garīgās veselības un garīgās attīstības traucējumiem psihiatra atzinums ierodoties uz PMK sēdi ir obligāts. Pārējos gadījumos psihiatra atzinums nepieciešams atkarībā no traucējuma veida vai smaguma pakāpes. Lai noskaidrotu, vai konkrētajā gadījumā nepieciešams psihiatra atzinums, jākonsultējas ar izglītības iestādes speciālistiem, kas ikdienā strādā ar bērnu, vai ārstējošo ārstu. Arī PMK speciālisti var ieteikt psihiatra vai cita speciālista konsultācijas, tādā gadījumā komisijas sēde būs jāapmeklē atkārtoti pēc speciālistu atzinuma saņemšanas.

Vai PMK visiem jāapmeklē katru gadu?

PMK jāapmeklē saskaņā ar nepieciešamību izvērtēt speciālās izglītības vajadzības. Ja PMK atzinumā norādīts konkrēts termiņš, līdz kuram jāapmeklē PMK, tad tas ir jāievēro, jo pēc norādītā termiņa atzinums vairs nav derīgs. Pirmsskolas izglītības posmā bērnu attīstība var notikt ļoti strauji vai lēcienveidīgi, tāpēc nereti grūti prognozēt bērna speciālo vajadzību dinamiku vairākiem gadiem uz priekšu. Tādēļ ir būtiski uzklausīt speciālistus, kuri realizē speciālo izglītības programmu bērnam, un ņemt vērā viņu ieteikumus, konsultēties ar speciālistiem, izvērtēt bērna attīstības dinamiku un lemt par programmas maiņas vai turpināšanas nepieciešamību.

Vai speciālā programma bērnam tiek piešķirta uz visu mūžu?

Speciālā izglītības programma tiek piešķirta uz noteiktu termiņu vai noteiktu izglītības posmu (pirmsskolas, sākumskolas vai pamatskolas). Vecāki, iesniedzot attiecīgo speciālistu atzinumus, jebkurā brīdī var konsultēties PMK par izglītības programmas maiņu un pāreju uz vispārizglītojošo izglītības programmu.

Sagatavoja Olaines pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja